Podpora rozvoja športu

Informácie: Podpora rozvoja športu

Zákazka „Tenis všetkým deťom v regióne: nákup športovo-technického vybavenia Tenisového klubu Raketa pre deti a mládež“

Názov predmetu zákazky: „Tenis všetkým deťom v regióne: nákup športovo-technického vybavenia Tenisového klubu Raketa pre deti a mládež“

Poskytovateľ NFP: Úrad vlády SR, Podpora rozvoja športu na rok 2018
Druh zákazky: Tovar
Predpokladaná hodnota zákazky: 3167 Eur s DPH

 

Výzva na predkladanie ponúk „Tenis všetkým deťom v regióne: nákup športovo-technického vybavenia Tenisového klubu Raketa pre deti a mládež“

 

Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky

 

Príloha č.2 - Krycí list zakázky

 

Príloha č.3 - Návrh kúpnej zmluvy

 

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Faktúra + objednávka

Dodatok k zmluve 1 2019